Ondřej Byrtus

Bakalářská práce

Zhodnocení finanční pozice podniku pomocí metod finanční analýzy

Evaluation of the Financial Position of the Company by Methods of Financial Analysis
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení finanční pozice podniku pomocí metod finanční analýzy, kdy jsou aplikovány poměrové ukazatele, společně s pyramidovým rozkladem vlastního kapitálu a to pomocí funkcionální metody. V práci je použitá také horizontální a vertikální analýza.Mezi použitými poměrovými ukazateli jsou ukazatele rentability, aktivity, likvidity a ukazatele finanční stability a zadluženosti. Na …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the financial position of the company by financial analysis methods, which are applied ratios pointer, with a pyramidal decomposition of own equity and using functional methods. The work is also used horizontal and vertical analysis.Among the used ratio pointers are indicators of profitability, activity, liquidity and indicators of financial stability and debt. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Alena Gazdová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava