Tomáš Baránek

Bakalářská práce

Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).

A Proposal on Utilization of Agricultural Farm Biomass in a Co-generation Unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití bioplynu vzniklého zpracováním odpadní biomasy zemědělské farmy na elektrickou energii a tepla prostřednictvím kogenerace. Provedl jsem výpočet parametru spalovací turbíny a navrhl jsem příslušnou jednotku. Ve druhé variantě jsem navrhl využití prostřednictvím kogenerační jednotky se spalovacím motorem. Provedl jsem výpočet výměníku tepla. Součástí mé bakalářské …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with possibilities of utilization of biogas formed by processing of agricultural waste biomass to electricity and heat via cogeneration. I've made the calculation of parameters of combustion turbines and designed the appropriate unit. In the second scenario I designed the utilization through the cogeneration unit with a combustion engine. I performed the calculation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Kysela
  • Oponent: Marek Tabašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz a řízení v energetice