Theses 

"TANEC JE NEJLEPŠÍ droga" Preventivní volnočasové aktivity mládeže – Gabriela Brázdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Gabriela Brázdová

Bakalářská práce

"TANEC JE NEJLEPŠÍ droga" Preventivní volnočasové aktivity mládeže

"DANCING IS THE BEST drug" Preventive leisure activities for young people

Anotace: Předmětem bakalářské práce je navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit taneční program v rámci prevence patologických jevů - "TANEC JE NEJLEPŠÍ droga". Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V teoretické části jsou shrnuty dostupné poznatky, názory, vjemy týkající se drog a jejich prevence. Práce pojednává o příčinách zneužívání návykových látek v prepubertálním věku se zaměřením na roli pedagoga v procesu protidrogové prevence konkrétně učitele tance. Dominantním tématem je tanec jako takový, jeho psychologie, působnost na osobnost, prostředek sebevyjádření, taneční terapii. Praktická část podrobně rozebírá navržený a zrealizovaný program, zaměřený na zjištění postojů dětí-mládeže k volnočasovým aktivitám a k protidrogové prevenci. Cílem programu je přispět k rozšíření možných obzorů protidrogové prevence, jiným netradičním způsobem a eventuálním zavedením tohoto programu do škol.

Abstract: Subject of this thesis is to design, implement and evaluate a dance program for the prevention of pathological phenomena - " dancing is the best drug." The work is divided into two main chapters. In the theoretical part I tried to summarize the available knowledge , beliefs , perceptions regarding drugs and their prevention. Deal with the causes of substance abuse in prepubertal age . I concentrated on the role of the teacher in the process of drug prevention in possibly my dance teacher . I present in my work such as dance . His psychology, the scope of the personality, the means of self-expression . I mention dance therapy . In the practical part I analyze in detail designed and constructed program. Aims to identify the children - youth leisure activities and prevention against drugs. The program aims to contribute to the expansion of horizons of possible prevention against drugs other non-traditional way and one might , for example, introducing in this way to school .

Klíčová slova: droga, primární protidrogová prevence, příčiny zneužívání návykových látek, volnočasový pedagog, učitel tance, tanec, taneční terapie, tanečně preventivní program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28009 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Brázdová, Gabriela. "TANEC JE NEJLEPŠÍ droga" Preventivní volnočasové aktivity mládeže. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz