Theses 

Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku – Bc. Martina Spoustová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Spoustová

Diplomová práce

Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku

The attitude of students of social work, social workers and educators in social work toward coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies in the Czech Republic and Croatia

Anotace: Cílem práce je objasnit jaký je postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání. V teoretické části jsou popsány osobní problémy sociálních pracovníků, dále hlavní východiska české a chorvatské sociální práce a supervize. Dále jsou popsány užívané strategie zvládání a vysvětlen koncept postoje. V metodologické části je definován kvalitativní výzkum a popsán proces sběru dat. Výzkum měl podobu polostrukturovaných rozhovorů. V interpretační části jsou data rozdělena do výzkumných otázek a interpretována. V této části jsou předložena autorova zjištění z výzkumu, ta jsou doložena citacemi respondentů. V závěru je zodpovězena hlavní výzkumná otázka a vychází najevo nejčastěji užívané strategie zvládání a postoj respondentů k roli supervize při zvládání osobních problémů. Na základě dat jsou předloženy doporučení všem subjektům.

Abstract: The aim of the thesis is find out the attitude of students of social work, social workers and educators in social work to coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies. In the theoretical part are described social worker´s personal problems. Further, there are described the specifics of Czech and Croatian social work and supervision. In other parts, we can find definitions of coping strategies and explanation of term attitude. In the methodological part, a description of the data and the course of the data collection are defined. In the interpretative part, the data are divided into research questions and interpreted. In this part the author's findings from the research are presented and it´s supported by respondents' quotes. In conclusion, the main research question is answered and the most commonly used coping strategies and respondents' attitudes to the role of supervision in coping with personal problems are revealed. Based on the data, recommendations are made to all respondents

Klíčová slova: osobní problémy, strategie zvládání, sociální práce, supervize, postoj, personal problems, coping strategies, social work, supervision, attitude

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz