Theses 

Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky – Blanka ŠTOLOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Blanka ŠTOLOVÁ

Bachelor's thesis

Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky

The Munich Agreement, its causes and consequenses

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá historickými příčinami vedoucími k podpisu Mnichovské dohody dne 29. září 1938. Práce je rozdělena do tří částí. První část se snaží ukázat vývoj vztahů mezi Čechy a Němci od počátků německé kolonizace v Čechách až do roku 1938. Druhá část se zabývá konferencí v Mnichově, podpisem dohody a několika hodinami následujícími bezprostředně po konferenci. Třetí část pak ukazuje nejzávažnější důsledky, které vyplynuly z této události, a to nejen pro tehdejší Československou republiku, ale pro celou Evropu. Práce předkládá pohled současných historiků, ale také pohled na období mezi dvěma světovými válkami očima několika přímých účastníků. Je nejen kompilací, ale také kritickou rešerší současných i dobových děl mnoha autorů, nemá však hodnotící charakter.

Abstract: This Bachelor thesis deals with the historical causes leading to the signing of the Munich Agreement on September 29, 1938. The work is divided into three parts. The first one aims to point out the development of relationship between Czechs and Ger-mans from the beginnings of the German colonization in Bohemia until 1938. The se-cond part focuses on the conference held in Munich, signing of the agreement and seve-ral hours immediately following the conference. The third part shows the most serious consequences which resulted from this event, not only for the former Czechoslovakia but also for whole Europe. The work presents the current view of historians as well as the look at the period between the two world wars through the eyes of several direct participants. It is not just a compilation, but also the critical research of works of many present and contemporary authors, but it is not an evaluation.

Keywords: Mnichovská dohoda, Edvard Beneš, 29.9.1938, Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Sudety, Česko-německé vztahy, Mnichovská kapitulace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68244 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTOLOVÁ, Blanka. Mnichovská dohoda - její příčiny a důsledky. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz