Mgr. Václav Orava

Diplomová práce

Omezení základních práv při mimořádných situacích

Restrictions of Fundamental Rights and Freedoms in State of Emergency
Anotace:
Diplomová práce zkoumá meze chování státu při mimořádných situacích, směrem ke svým občanům. Práce se soustřeďuje na definici základních atributů jak mimořádných stavů, tak základních lidských práv a svobod, přičemž zkoumá jejich vzájemný vztah. Práce je vedena po teoretické rovině vymezující obecné podmínky zásahu a omezování základních práv, s ohledem na okolnosti vyžadující aktivaci nestandartních …více
Abstract:
This thesis examines the boundaries of states´s conduct in emergency situations to its citizens. It is focused on the definition of basic attributes of emergency situations and human rights, examining its relationship. The thesis is conducted theoretically defining general conditions for interference and restrictions of fundamental rights, concerning circumstances requiring non-standard regimes. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta