Adrian Stec

Bachelor's thesis

Výměník pro odvod zbytkového tepla jaderného reaktoru

Heat Exchanger for Residual Heat Removal from Nuclear Reactor
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem barbotážní nádrže jaderné elektrárny. Jedná se o zařízení kompenzace objemu sloužící ke kondenzaci přivedené paroplynové směsi z kompenzátoru objemu. Barbotážní nádrž je válcová nádoba o průměru 2,8 m a délky 8,3 m, která je ze 2/3 zaplněná chladicí vodou. V úvodu bakalářské práce je nejdříve popisován princip funkce primárního okruhu jaderné elektrárny …more
Abstract:
This bachelor thesis deals about structural design of barboteur of nuclear power plant. It is a special safety device of primary circuit, which regulates pressure of cooling water. Barboteur is a tank of 8,3 m length and diameter of 2,8 m filled to 2/3 by water. On first part of thesis are describe principle of function of primary circuit of nuclear power plant using pressurized water reactor VVER …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Pavel Kolat
  • Reader: Vítězslav Špalek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava