Theses 

Syndrom vyhoření u příslušníků kriminální služby policie ČR – Tomáš TEMEL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš TEMEL

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u příslušníků kriminální služby policie ČR

The Burnout Syndrome among Members of Criminal Police of the Czech republic

Anotace: Tato bakalářská práce je věnována fenoménu, který nazýváme syndrom vyhoření. Tímto postižením jsou nejvíce zasaženy pomáhající profese. Teoretická část obsahuje popis jevu. Jednotlivé kapitoly na základě odborné literatury popisují vznik pojmu burn-out, předkládají definice syndromu vyhoření, příčiny jeho vzniku, vývojové fáze, příznaky, projevy, prevenci a v neposlední řadě jeho diagnostiku. Druhá kapitola teoretické části věnuje pozornost konkrétní profesní skupině, pracovníkům Policie České republiky ve vztahu k syndromu vyhoření. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kvantitativní výzkum výskytu syndromu vyhoření u příslušníku služby kriminální Policie a vyšetřování. Výzkum byl proveden prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření metodou MBI dotazníku, který diagnostikuje emocionální exhausci (vyčerpání), depersonalizaci a snížený pracovní výkon (osobní uspokojení). Výzkumný vzorek celkem šedesáti respondentů ? kriminalistů, tvořilo: ? 28 žen (46,67 %) a 32 mužů (53,33 %), ? 3 kriminalisté do 30 let (5 %), 33 kriminalistů ve věku 31 ? 40 let (55 %), 20 kriminalistů ve věku (33,33 %) a 4 kriminalisté ve věku 41 a více let (6,67 %), ? 28 kriminalistů s délkou praxe do 10 let (46,67 %), 24 kriminalistů s délkou praxe 11 - 20 let (40 %) a 8 kriminalistů s délkou praxe 21 a více let (13,33 %). Výzkumem byly zjištěny průměrné hrubé skóry v separátních faktorech EEI ? 17, DPI ? 10,5 a PAI ? 33,5. Syndrom vyhoření v oblasti: ? intenzita emocionální exhausce (EEI) vykazovalo 9 kriminalistů (15 %), ? syndrom vyhoření v oblasti intenzita depersonalizace (DPI) vykazovalo 12 kriminalistů (20 %), ? syndrom vyhoření v oblasti intenzita sníženého pracovního výkonu ? osobního uspokojení vykazovalo 12 kriminalistů (20 %).

Abstract: This bachelor thesis deals with the phenomenon that we call burn-out. This issue affects primarily the helping professions. The theoretical part describes the phenomenon itself. Individual chapters describe the origin of the concept of burn-out and submit its definition, the causes of its origin, the development phases and the symptoms together with the prevention and the diagnostics according to the professional literature. The second chapter of the theoretical part aims at the specific professional group ? the employees of the Police of the Czech Republic in relation to the burn-out. The practical part of this bachelor thesis is aimed at the quantitative research of the occurrence of the burn-out syndrome within the members of the Criminal Investigation Police. The research was accomplished via the anonymous survey using the MBI method questionnaire that diagnoses emotional exhaustion, depersonalization and decreased work performance (personal satisfaction). The research sample of sixty respondents - criminologists consisted of: ? 28 women (46,67 %) and 32 men (53,33 %), ? 3 criminologists up to 30 years (5 %), 33 criminologists aged 31 ? 40 years (55 %), 20 criminologists aged 41 ? 50 years (33,33 %) and 4 criminologists at the age of 51 and older (6,67 %), ? 28 criminologists with up to 10 years of experience (46,67 %), 24 criminologists with the length of experience 11 - 20 years (40%) and 8 criminologists with 21 and more years of experience (13,33%). This research found out the average figures in the separate factors EEI ? 17, DPI ? 10,5 and PAI ? 33,5. Burn-out according to the focus: ? emotional exhaustion intensity (EEI) shown by 9 criminologists (15 %), ? depersonalisation intensity (DPI) shown by 12 criminologists (20 %), ? decreased work performance ? personal satisfaction shown by 12 criminologists (20 %).

Klíčová slova: syndrom vyhoření, burnout, stres, frustrace, vyčerpání, prevence, diagnostika, policie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39795 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

TEMEL, Tomáš. Syndrom vyhoření u příslušníků kriminální služby policie ČR. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:58, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz