Michala Repková

Master's thesis

Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů

Floodplain Analysis in the Poprad Basin with the Support of Hydrodynamic Models
Abstract:
Z hľadiska ochrany pred povodňami je dôležité spoznať a identifikovať areály, ktoré môžu byť potenciálnou povodňou reálne zasiahnuté, a teda je potrebné stanoviť záplavovú čiaru v modelovom území. Na mapovanie povodňovej hrozby a modelovanie inundácií je najefektívnejšie využívanie hydrodynamických modelov. Predložená diplomová práca sa zaoberá stanovením záplavových zón v povodí Popradu s využitím …more
Abstract:
In terms of flood protection is important to recognize and identify areas that may be potentially affected by a real flood, and therefore it is necessary to provide flood line in the model area. For mapping of flood hazard and modeling of inundation, is the most efficient using hydrodynamic models. This thesis studies providing of flood zones in the Poprad basin, using the hydrodynamic models. In order …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Michal Podhorányi
  • Reader: Marcela Gergeľová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava