Bc. Přemysl EPIKARIDIS

Master's thesis

Návrh kondenzační parní turbiny 120 MW pro solární cyklus

Design of the condensing steam turbine 120 MW for solar cycle
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem turbíny o výkonu 120 MW pro solární cyklus. Je uvedeno porovnání klasického parního s ORC cyklem, dále specifika v porovnání s turbínou pro uhelný (jaderný) blok. V rámci návrhu je řešen tepelný výpočet, průtočná část, dimenzování a pevnostní kontrola vybraných komponent, kritické otáčky rotoru, bilance výkonu, tepelná účinnost cyklu a bilanční schéma při sníženém …more
Abstract:
The thesis deals with a proposal turbine of output 120 MW for solar cycle. It is introduced comparison of classical steam with ORC cycle, further specifications as compared to turbine for coaly (nuclear) block. In the proposal is solved heat calculation, flow part, dimensioning and solidity control of the selected components, critical rotation speed of the shaft, heat efficiency of cycle and balance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Milčák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

EPIKARIDIS, Přemysl. Návrh kondenzační parní turbiny 120 MW pro solární cyklus. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Design of Power Machines and Equipment

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.