Theses 

Analýza teorií pracovní motivace a jejich porovnání pro různé řídící situace – Ing. Maxim Danilenko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Maxim Danilenko

Diplomová práce

Analýza teorií pracovní motivace a jejich porovnání pro různé řídící situace

Analysis of the theories of labor motivation and its comparison for different control situations

Anotace: Tato diplomová práce je věnována problematice řízení lidských zdrojů, zejména motivaci zaměstnanců. V současné době úloha pracovní motivace je velice vysoká, protože je důležitější podmínkou pro úspěch společnosti. Žadná společnost nemůže dosáhnout úspěchu bez odhodlání zaměstnanců pracovat s velkým výkonem, bez špičkové angažovanosti zaměstnanců, bez zájmu o organizaci, o konečné výsledky jejího provozování a také bez touhy přispět k dosažení cílů. Teoretická část zahrnuje definici základních složek pracovní motivace, popis a shrnutí klasických a nejvíce známých současných teorií motivace, a také v této části jsou rozebrány základní principy odměňování zaměstnanců. Praktická část je zaměřená na zkoumání metod motivace v konkretní společnosti. Tady se popisuje její charakteristika, pomocí anketních metod pro zaměstnance a rozhovoru s manažem společnosti se zkoumají používané formy motivace a uvádějí se návrhy možných postupů pro zvýšení motivace a následně i výkonnosti společnosti.

Abstract: This thesis is devoted to the problem of human resources management, particularly employees’ motivation. The role of the work motivation is very high nowadays, because it is an important condition for the success of the company. Any company can’t succeed without the commitment of employees to work with a great performance, without the high involvement of employees, without being interested in the organization and in the final results of it’s operation, and without the ambition to contribute to reaching the aims. The theoretical part includes the definition of the essential components of work motivation, the description and the summary of the most famous classical and contemporary theories of motivation, and in this section the basic principles of the remuneration of employees are also analyzed. The practical part is focused on exploration of the methods of motivation in a particular company. Its characteristics are described here, by force of inquiry methods for staff and of interviews with the manager of the company used forms of motivation and listed suggestions of possible methods to increase motivation and consequently the performance of the company are studied.

Klíčová slova: Motivace, stimulace, zaměstnanci, teorie, odměňování Motivation, stimulation, employees, theory, remuneration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Stýblo, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaromír Aust

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz