Barbora Uhrová

Diplomová práce

Vyhodnocení výsledků měření teplotních změn horninového masivu s ohledem na roční období na vybraném výzkumném polygonu

Results Evaluation of Temperature Measurement Changes in the Rock Massif with Respect of the Annual Nature Periods on Selected Research Polygon
Anotace:
V této diplomové práci jsou zpracovány výsledky měření teplotních změn energeticky využívaného horninového masivu, s ohledem na roční období, na dvou vybraných výzkumných polygonech, umístěných v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, a to vedle budovy Výzkumného energetického centra (tzv. Malý výzkumný polygon) a v areálu Fakulty stavební (tzv. „Mini“ polygon). První část práce je věnována měřícímu systému …více
Abstract:
In this final thesis the results of measurements of temperature changes of energy utilized rock mass (depending on year seasons) are presented, on two selected research polygons located in the area of Technical University of Ostrava in Ostrava-Poruba next to the Energy research center (so-called Little research polygon) and in the area of Faculty of Civil Engineering (so-called „Mini“ polygon). The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Petr Bujok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava