Theses 

Postoje žáků se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám ve 2. a 3. třídě – Bc. Dana Groulíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Groulíková

Diplomová práce

Postoje žáků se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám ve 2. a 3. třídě

Visually handicapped second and third class school children attitudes to alcohol and cigarettes

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na zjištění postojů žáků se zrakovým postižením ve druhé a třetí třídě k alkoholu a cigaretám. V teoretické části jsou popsána východiska této práce, která se týkají zrakového postižení, postojů k alkoholu a cigaretám a také primární protidrogové prevence. Ve výzkumu se zabývám vývojem postojů žáků se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám před a po realizaci primární prevence. Výzkumem bylo zjištěno to, že není možné sledovat vývoj postojů žáků se zrakovým postižením před a po realizaci primární prevence, protože ani na jedné škole primární prevence neproběhla. Žáci se zrakovým postižením mají chybějící anebo mylné informace o alkoholu a cigaretách. Nejčastěji se do kontaktu s těmito drogami dostávají v rodině a jejich postoj k alkoholu je pozitivnější než k cigaretám.

Abstract: My thesis aims at finding the attitudes of visually handicapped second and third class school children to alcohol and cigarattes. The first part is theoretical background, there are presented some facts about visually handicapped, cigarettes and alcohol attitude and primary anti-drug prevention too. In my research I deal with the approach development of visually handicapped school children to alcohol and cigerattes before and after implementation of primary prevention. Based on my research I detected the fact that it is impossible to monitor the approach of progress of visually handicapped school children before and after implementation of primary prevention becauce of absence of primary prevention at any school. Visually handicapped school children have missing or mistaken information about alcohol and cigarettes. They often meet this drugs in their families and they attitude to alcohol is more positive than to cigarettes.

Klíčová slova: žák, zrakové postižení, primární prevence, postoj, alkohol, cigarety, pupil, visual impairment, primary prevention, attitude, alcohol, cigarette

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:55, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz