Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Disertační práce

Hydrogeochemistry of dripwaters in selected caves of Moravian Karst

Hydrogeochemistry of dripwaters in selected caves of Moravian Karst
Anotace:
Krasové vody představují důležitý činitel při vzniku speleotém. Tyto jeskynní sedimenty jsou významným zdrojem proxy dat (např. stabilní isotopy, stopové prvky, přírůstkové linie) o environmentálních podmínkách v době svého vzniku. Pro lepší pochopení vazeb mezi proxy daty a klimatem je důležité studium recentních krasových procesů. Hydrogeochemické vlastnosti skapových vod a PCO2 v Punkevních jeskyních …více
Anotace:
é fáze rozpouštění: (a) počáteční období stechiometrického uvolňování Ca a Mg (kongruentní rozpouštění) a (b) pokročilá fáze začínající po dosažení nasycení kalcitem, odpovídající nekongruentnímu rozpouštění s nárůstem Mg a souběžným poklesem Ca díky srážení kalcitu. Celkový vývoj poměru Mg/Ca reprezentovaný tvarem reakční cesty rozpouštění je dán složením Mg-kalcitu a poměrem Mg-kalcitu a dolomitu …více
Abstract:
Karst dripwaters are an important factor of speleothem formation. These cave precipitates provide various proxy data (e.g. stable isotopes, minor and trace elements or grow laminae) about paleoenvironment. To better understand the interrelationship between proxies and environment, an investigation of recent karst processes is important. A dripwater hydrogeochemistry and cave PCO2 were studied in the …více
Abstract:
ration, characterized by a continuous release of Mg and concurrent Ca decrease due to calcite precipitation (incongruent dissolution). The overall Mg/Ca ratio evolution, represented by shape of dissolution reaction paths, is determined by the Mg-calcite composition and the ratio of Mg-calcite and dolomite (D/C). The dynamics of Mg-calcite dissolution dominates for all ratios under D/C = 1, when the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., RNDr. Peter Malík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta