Theses 

Kárné řízení ve věcech soudních exekutorů – Bc. Petra Pimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Bc. Petra Pimková

Diplomová práce

Kárné řízení ve věcech soudních exekutorů

Disciplinary Proceedings in Matters of Bailiffs

Anotace: Předmětem předkládané diplomové práce je kárná odpovědnost soudního exekutora a s tím související kárné řízení. Cílem práce je rozbor vybraných hmotněprávních a procesněprávních aspektů zkoumané problematiky, a to zejména těch, které v praxi činí jisté obtíže. Důraz je kladen na vymezení specifik kárné odpovědnosti soudního exekutora oproti jiným právnickým povoláním. Nedílnou součástí práce je hledání odpovědi na otázku, zda je současný model kárného řízení vyhovující, či jakými zásadními nedostatky trpí.

Abstract: The presented diploma thesis deals with disciplinary liability of bailliffs and related disciplinary proceedings against them. The aim of the thesis is to analyse chosen substantive and procedural aspects of the topic, especially the problematic ones. The emphasis is laid on defining specific elements of disciplinary liability of the bailliffs in comparison with other legal proffesions. The integral part of the thesis is represented by finding the answer to the question, if the current model of disciplinary proceedings is suitable, or if there are some essential deficits.

Klíčová slova: soudní exekutor, kárná odpovědnost, kárné provinění, kárné opatření, kárné řízení, kárný senát, Nejvyšší správní soud, bailiff, disciplinary liability, diciplinary offense, diciplinary measure, disciplinary proceedings, disciplinary senate, Supreme Administrative Court

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz