Dominik Kryszczuk

Bakalářská práce

Stavebně technologická studie konstrukce obvodového pláště

Technology study of building envelope
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie dvou variant skladby obvodového pláště. Jedná se o porovnání obvodového pláště dvou variant budov, z nichž jedna budova z hlediska energetické náročnosti splňuje nízkoenergetické a druhá pasivní požadavky na budovy. V rámci bakalářské práce byly vypracovány výkresové dokumentace, tepelně technické posudky jednotlivých konstrukcí …více
Abstract:
The subject of this thesis is the elaboration of build- technological study of two versions of siding composition. It is a comparison of siding of two types o f building. One of them fulfils in light of energy the requirements for low-energy and the second one for passive buildings. Within the frame of the thesis were worked out graphical documentations, thermal- technical assessments of each construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Jiří Teslík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava