René Nezbeda

Bakalářská práce

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně

An Analysis of Technical and Personal Resources for an Open Pit Mine within a Daily Usage of Power Producing Brown Coal Consumption in a Thermal Power Station
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je popis dvaceti čtyř hodinového provozu uhelného lomu Vršany. Technické a personální obsazení technologických celků včetně začlenění strojní a elektro údržby do výroby. Celý provoz od velkostrojů po nakládací zásobníky je podřízen pouze jedinému úkolu a tím je výroba nasmlouvané dodávky jednoúčelového energetického hnědého uhlí potřebného k výrobě elektrické energie …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a description of twenty four hours of operation of the coal mine in Vršany. Personnel occupation of technological units and technical possibilities of the given site. The entire operation from the large-scale to the loading bins is subject to only one single task and that is the production of the contracted supply of the single-purpose energy brown coal needed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: František Peterka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava