Tomáš Pálenský

Bakalářská práce

Financování neziskových organizací z fondů EU

Financing of Non-profit Organizations from EU Funds
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Financování neziskových organizací z fondů EU“ je analýza možností čerpání prostředků z fondů Evropské unie a dopad na hospodaření organizace. První kapitola se teoreticky zabývá veřejným sektorem a neziskovými organizacemi. Další kapitola je zaměřena na Nadaci Jana Pivečky, její činnosti a rozbor hospodaření. Poslední kapitola se zabývá možnostmi čerpání prostředků z fondů …více
Abstract:
The subject of the Bachelor thesis "The financing of nonprofit organizations from the EU funds" is the analysis of the possibility of drawing money from European Union funds and the impact on the management of the organization. The first chapter deals with the public sector and non-profit organizations. The next chapter is focused on the Foundation of Jan Pivečka, its activities, and analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Mikulčík
  • Oponent: Božena Filáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava