David CSUKÁS

Bakalářská práce

Barokní sakrální prostor a jeho symbolika: premonstrátský klášter Teplá a kult blahoslaveného Hroznaty

Baroque sacred space and its symbolism: Premonstratensian monastery in Teplá
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vztahu premonstrátského kláštera v Teplé k jeho zakladateli blahoslavenému Hroznatovi, přičemž zvláštní pozornost je věnována utváření kultu této osobnosti. Kult je rozebírán z pohledu přepisování středověké legendy o světci, liturgické úcty k němu a jeho zobrazování v uměleckých dílech. Důraz je kladen především na období baroka, kdy se kultu dařilo nejvíce. Práce je doplněna …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focussed on the relationship of the Premonstratensian monastery in Teplá with its founder Blessed Hroznata, with special attention being paid to the creation of the cult of this personality. The cult is analysed from the point of view of rewriting the medieval legend of the saint, liturgical respect for him and display of him in works of art.Special attention is put on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CSUKÁS, David. Barokní sakrální prostor a jeho symbolika: premonstrátský klášter Teplá a kult blahoslaveného Hroznaty. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/