Nikola Jekielková

Bakalářská práce

Maloplošná chráněná území v Ostravě a nejbližším okolí

Small-scale protected areas in the vicinity of Ostrava
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou Maloplošná chráněná území v Ostravě a nejbližším okolí. V první části se zabývám vymezením zájmového území a jeho charakteristikou. Následující kapitola se zaobírá územní ochranou, rozdělení na velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná území. V další části se věnuji samostatným územím, pojednávám o geologii, fauně, flóře, ale také o využití. Zaměřila …více
Abstract:
The theme of this work is Small-case protected areas in the vinicity of Ostrava. In the first part i deal with defining the area of interest and characteristic. The following chapter deals with territorial protection, division into the large protected areas and small-scale protected areas. In the next section i deal with separate areas. I discuss geology, fauna, flora and land use. I focused on it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Mališ
  • Oponent: Ivana Češková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava