Lenka Svitavská

Bakalářská práce

Křižovatka Nádražní - Zahradní v Bruntále

Intersection Nadrazni - Zahradni in Bruntal
Anotace:
SVITAVSKÁ, Lenka. Křižovatka Nádražní – Zahradní v Bruntále. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 2017, 74 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Nádražní – Okružní v Bruntále“ je analyzovat bezpečnost silničního provozu stávajícího stavu křižovatky silnic I. a III. třídy a vhodnost současného uspořádání. Dále posoudit možnost …více
Abstract:
SVITAVSKÁ, Lenka. Intersection Nádražní – Zahradní in Bruntál. Bachelor´s thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineerin 2017, 74 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The goal of bachelor thesis „Crossroad Nádražní – Okružní in Bruntál“ is to analyze the safety of traffic on the current crossroad on the 1st and 3rd class roads and the suitability of the current arrangement. Next to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava