Ondřej Liška

Bakalářská práce

Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě

Intersection Hlucinska - Ratiborska in Opava
Anotace:
LIŠKA, Ondřej. Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního inženýrství 227, 2017, 72 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě" je analyzovat bezpečnost silničního provozu stávající křižovatky silnic I. třídy v Opavě - místní části Kateřinky …více
Abstract:
LIŠKA, Ondřej. Intersection Hlučínská - Ratibořská in Opava. Bachelor Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of transport engineering 227, 2017, 72 p. Thesis supervisior doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The subject of bachelor thesis „Crossroad Hlučínská – Ratibořská in Opava" is to analyze the safety of the current crossroad on the 1st class road in Opava – local part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava