Mgr. Sára Zavoralová

Diplomová práce

Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti sociálních výhod migrujících osob v EU

Case Law of the European Court of Justice Related to Social Advantages of Persons Migrating within the EU
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat judikaturu Evropského soudního dvora v oblasti sociálních výhod, jakožto význámného prvku v ochraně rovného zacházení s migrujícími pracovníky. Úkolem je zejména popsat převratný vývoj rozmanitého výkladu pojmu sociální výhody. Dale je diplomová práce zaměřena na volný pohyb osob a koordinaci sociálních systému uvnitř Evropské unie.
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to describe the case law of the European Court of Justice related to social advantages of persons migrating within the European Union, as a element in the protection of equal treatment of migrants. The task is mainly to describe the revolutionary development of diverse interpretation of the concept of social advantages. Another goal of this thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta