Theses 

Teaching Multicultural Education via Techniques of Drama Education – Mgr. Mária Tömösváryová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Mária Tömösváryová

Bakalářská práce

Teaching Multicultural Education via Techniques of Drama Education

Teaching Multicultural Education via Techniques of Drama Education

Anotace: Táto bakalárska práca sa venuje začleneniu multikultúrnej výchovy do školského systému v Slovenskej Republike a Českej Republike. Zameriava sa na integráciu tejto prierezovej témy do vyučovacieho procesu naprieč osnovám tak, aby sa jej realizácia dotkla ako osobnostne- sociálneho vývoja žiakov, tak aj ich všeobecného rozhľadu, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre život v globalizujúcej sa spoločnosti. Teoretická časť popisuje pozíciu multikultúrnej a dramatickej výchovy v slovenskom a českom vzdelávacom systéme, jednotlivé zložky kultúry ako aj Teóriu rozmanitých inteligencií, ktoré v praktickej časti využíva ako kritéria pre hodnotenie dramatických hier použitých vo vytvorenej dramatickej lekcii. Teória dramatickej výchovy slúži ako prehľad prístupov k štrukturovanej dramatickej práci ako pedagogickému prostriedku. Praktická časť obsahuje súbor dramatických hier vytvárajúcich štruktúrovanú drámu venujúcu sa prijímaniu nového spolužiaka, afrického imigranta, do triedneho kolektívu.

Abstract: This bachelor thesis deals with incorporation of Multicultural Education into the educational system of Slovak Republic and Czech Republic. It is focused on the integration of this “cross- curricular subject“ to the curricula, so its´ realization would touch the personally- social development of students together with their general view which is necessary presumption for life in a globalizing society. Theoretical part describes the position of Multicultural and Drama Education in the Slovak and Czech educational systems, the components of cultures and the “Theory of Multiple Intelligences“ that are used as criteria for evaluating the drama games created in the practical part of the paper. Theory of Drama Education serves as an outline of approaches to “Educational Drama“ work as an educational tool. Practical part consists of the set of „drama games“ creating the „Educational Drama“ lesson dealing with acceptance of a new schoolmate, an African immigrant, in the class.

Keywords: Multicultural Education, Drama Education, Educational Drama, drama game, intelligence, culture, multiculturalism, dramatická výchova, multikultúrna výchova, dramatická hra, multikulturalizmus

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 17:25, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz