Vít Panáček

Bakalářská práce

Synchronizovaná měření pomocí GPS a jejich využití pro praktické účely

Synchronized by GPS Measurements and their Use for Practical Purposes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá měřením napětí třífázové soustavy a zachycením události v síti s referenčním časem získaným pomocí GPS. Měření je prováděno systémem NI PXI. Na základě rozboru problematiky měření jsou v úvodu rozebrány možnosti naprogramování měřicí aplikace. Výsledkem této bakalářské práce je aplikace naprogramovaná v prostředí LabVIEW, která je schopná měření a synchronizace s GPS po výskytu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the measurement of three-phase voltage system and capture network events with reference time obtained using GPS. Measurement will be implemented on NI PXI. There are discussed in the introduction about programming possibilities of measuring application based on the analysis of measurement issues. The result of this bachelor thesis is application programmed in LabVIEW …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ludvík Koval
  • Oponent: Tomáš Wittassek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika