Milan Šebela

Bakalářská práce

Moderní fyzikální enginy pro WebGL

Modern Physics Engines for WebGL
Anotace:
S rozvojem hardwaru přichází další využití internetových prohlížečů přenesením interaktivní 3D grafiky. Technologie WebGL ukázala zatím největší potenciál pro vývoj 3D webových aplikací. Cílem této bakalářské práce bylo srovnat aktuální možnosti javascriptových fyzikálních enginů pro WebGL. Konkrétně byly integrovány opensource fyzikální frameworky. V rámci práce byla vytvořena experimentální aplikace …více
Abstract:
With the development of hardware comes another use of internet browsers transferring interactive 3D graphics. Technology called WebGL shows a lot of potentials for developing 3D web applications. The aim if this bachelor thesis is to compare actual possibilities of javascript physics engines for WebGL. Specifically we integrated opensource physics frameworks. Within thesis the experimental aplication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma