Jakub Laník

Diplomová práce

Rozbor potřeby novelizování dohody ADR

Analysis of Need of ADR Agreement Renewal
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku změny předpisů, které jsou používány v oblasti nebezpečných chemických látek. V úvodních částech jsou detailně rozebrány provedené změny v dohodě ADR z roku 2009 a zhodnoceno provedení kategorizace českých i zahraničních silničních tunelů. Dále jsou uvedeny legislativní požadavky na klasifikaci nebezpečných látek dle dohody ADR, českých právních předpisů i nařízení …více
Abstract:
The diploma thesis treats the problem of chage of rules, which are used in field of hazardous chemical substances. At first are in detail shown changes, which were made in ADR agreement 2009 and rewieved implementation of categorization of road tunnels in the Czech Republic and in abroad. The legislative requirements for classification of hazardous substances in accordance with ADR agreement, czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Jan Martynek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava