Alena Pavelková

Diplomová práce

Návrh metodiky měření a zpracování rozložení teploty povrchu lidského těla pomocí IR kamery

Design Methodology for Measuring and Processing the Surface Temperature Distribution of the Human Body using Infrared Cameras
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím termografie ve zdravotnictví. Nejprve jsou zde popsány fyzikální vlastnosti infračerveného záření a možnosti jeho detekce a snímání. Práce uvádí přehled používaných detektorů infračerveného záření a popisuje základní vlastnosti termovizních přístrojů. Dále se zabývá metodikou termografického vyšetření pro posouzení rozložení teploty na povrchu lidského těla a …více
Abstract:
This thesis deals with the using thermography in medicine. First, there are described the physical properties of infrared radiation and the possibility of detection and scanning. The paper presents an overview of the infrared detectors and describes the basic characteristics of thermal imaging devices. It also deals with the methodology of thermal analysis for the assessment of temperature distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Richard Velička
  • Oponent: Tadeusz Sikora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství