Eva Čtvrtníčková

Diplomová práce

Daň z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Value Added Tax in Municipalities
Anotace:
ABSTRAKT Daň z přidané hodnoty u územně samosprávných celkůDiplomová práce je věnována problematice daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků, vysvětlení základních pravidel upravených v zákoně o DPH jak v obecné rovině, tak se zaměřením na jejich specifické postavení, které je dané jejich odlišnými činnostmi a rozsahem poskytovaných ekonomických i neekonomických činností. Cílem práce bylo …více
Abstract:
This dissertation discusses the matter of Value Added Tax within municipalities, explaining the basic principles according to statutory regulations of VAT, both in general terms and with the emphasis on their specific character given their different functions and extension of the provided economic and non economic operations. The intention of my thesis was to provide an insight into the functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kateřina Randová
  • Oponent: Veronika Nečasová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava