Theses 

Drogová závislost jako sociální aspekt zdravotní situace vybrané populace – Veronika DURAČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Sociální práce se zdravotnickým profilem

Veronika DURAČKOVÁ

Diplomová práce

Drogová závislost jako sociální aspekt zdravotní situace vybrané populace

Drug addiction as a social aspect of health situation in selected population

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na drogovou závislost jako na jeden ze sociálních aspektů, které ovlivnil zdravotní situaci bývalých uživatelů drog. Teoretická část se věnuje vymezením základních pojmů týkajících se drogové závislosti. Soustřeďuje se také na definici zdraví a v neposlední řadě se zabývá významem odpovědnosti za vlastní zdraví v životě člověka. Cíle empirické části jsou rozděleny do tří oblastí. První z nich zkoumá důvody, které přiměly danou osobu abstinovat od návykových látek, další zjišťuje míru zlepšení zdravotního stavu respondentů od období závislosti až po současné abstinenční období a třetí se snaží zjistit, co je pro respondenta obsahem spojení ?chovat se odpovědně ke svému zdraví.? Pro empirickou část byl vybrán integrovaný přístup s převahou kvalitativních metod.

Abstract: This thesis is focuses on drug addiction as one of the social aspects which affect the health status of former drug users. Theoretical part deals with the definition of basic terms related to drug addiction. It focuses also on the definition of health and of course deals with the importance of responsibility for their own health in a person's life. Objectives of the empirical part is divided into three areas. The first of these, examines the reasons which led the person to abstain from drugs, further finds peace improve the health status of the respondents according to the current abstinence period, and the third seeks to determine, what content is related to respondent's "act responsibly to your health". For the practical part was chosen integrated approach with a predominance of qualitative methods.

Klíčová slova: Droga, drogová závislost, zdraví, nástroje změny, odpovědnost za zdraví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18998 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

DURAČKOVÁ, Veronika. Drogová závislost jako sociální aspekt zdravotní situace vybrané populace. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz