Veronika Matúšková

Disertační práce

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.

Demineralization of Mine Waters from Brown Coal Area by Means of Electrodialysis.
Anotace:
Disertační práce se zabývá aplikovatelností elektrodialýzního membránového procesu při úpravě důlních vod z povrchové těžby hnědého uhlí lokalit Vršany, ČSA, Emerán a Březno. Úvodní části práce jsou věnovány pojednání o důlních vodách, jejich rozdělení a problematice. Stručně jsou charakterizovány zájmové oblasti a úpravny důlních vod Vršany, ČSA, Březno a Emerán, ze kterých pochází testované vzorky …více
Abstract:
This dissertation deals with the application of electrodialysis membrane process in treatment of mine water from brown coal locations Vršany, ČSA, Emeran and Březno in the Czech Republic. The introductory parts are dedicated to the issues of mining waters and their classification, including brief characteristics of the selected areas and mine water treatment plant Vršany, ČSA, Emeran and Březno, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Jiří Vidlář, Edita Augustinová, Jozef Kriš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava