Šárka Linhartová

Bakalářská práce

Pozemní komunikace a jejich vliv na ŽP

Roads and their impact on the environment in Ostrava
Anotace:
Práce se souhrnně zabývá vlivem pozemních komunikací na životní prostředí, a to nejen vlivem ze samotné výstavby komunikací, ale zejména z následného provozu motorových vozidel. První část se věnuje statutu pozemní komunikace. Je zde popsán vývoj a členění komunikací na území České republiky, zároveň jsou zde zapracovány principy základních typů spalovacích motorů. Další část se zabývá obecnou analýzou …více
Abstract:
This thesis comprises the effects on environment caused by roads, either by their construction or by the consequent motor vehicle traffic. The first part explains road definition, describes road development and classification used in the Czech Republic. Also, it includes the basic principles of combustion engine types. The following part offers an overview of the general effects of roads on environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Hana Nadkanská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství

Práce na příbuzné téma