Radek Bodlák

Bakalářská práce

Identifikace zdrojů ionizujícího záření zásahovým radiometrem

Radiometric identification of sources of ionizing radiation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá identifikací zdrojů ionizujícího záření zásahovým radiometrem. V teoretické části je uvedeno ionizující záření – vlastnosti, veličiny, zdroje. V dalších kapitolách jsou popsány detekce ionizujícího záření a použité radiometry. V experimentální části jsou uvedeny postupy experimentu, pořízená data a jejich následné vyhodnocení.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification of sources of ionizing radiation with the use of intervention radiometer. In the theoretical part is stated ionizing radiation – its properties, quantities, sources. Next chapters describe detection of ionizing radiation and used radiometers. The experimental part describes the procedures of experiment, acquired data and their subsequent evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava