Bc. Kateřina Šedivá

Diplomová práce

Ústecký kraj - od mrtvé krajiny k atraktivní turistické destinaci

Usti Region - Dead from landscape to an attractive tourist destination
Anotace:
Šedesátá léta minulého století jsou obdobím, kdy je zahájena přeměna Podkrušnohorské oblasti na energetické centrum státu. Masivní rozvoj povrchové těžby hnědého uhlí se podílí na tvorbě mrtvé krajiny a exhalace vybudovaných tepelných elektráren likvidují zeleň blízkých Krušných hor. Lidé v této oblasti umírají téměř o deset let dříve než občané v jiných regionech střední Evropy. Kdyby někdo nabízel …více
Abstract:
Sixties of the last century are a period when began the transformation of region Podkrušnohoří on the energy center of the state. Massive development of mining of brown coal creates dead landscape and exhalation of constructed thermal power liquidated greenery near the Ore Mountains. People in the region have died almost ten years earlier than people in other regions of Central Europe. If someone offered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní