Bc. Kateřina Šedivá

Master's thesis

Ústecký kraj - od mrtvé krajiny k atraktivní turistické destinaci

Usti Region - Dead from landscape to an attractive tourist destination
Abstract:
Šedesátá léta minulého století jsou obdobím, kdy je zahájena přeměna Podkrušnohorské oblasti na energetické centrum státu. Masivní rozvoj povrchové těžby hnědého uhlí se podílí na tvorbě mrtvé krajiny a exhalace vybudovaných tepelných elektráren likvidují zeleň blízkých Krušných hor. Lidé v této oblasti umírají téměř o deset let dříve než občané v jiných regionech střední Evropy. Kdyby někdo nabízel …more
Abstract:
Sixties of the last century are a period when began the transformation of region Podkrušnohoří on the energy center of the state. Massive development of mining of brown coal creates dead landscape and exhalation of constructed thermal power liquidated greenery near the Ore Mountains. People in the region have died almost ten years earlier than people in other regions of Central Europe. If someone offered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní