Theses 

Analýza spotřebitelských soutěží čerpacích stanic OMV v České republice – Ing. Nicole Žďárská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Nicole Žďárská

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelských soutěží čerpacích stanic OMV v České republice

Analyze of the consumer contests of the gas station OMV in Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá podporou prodeje a zaměřuje se hlavně na spotřebitelské soutěže. Především na ty, které se odehrávají na čerpacích stanicích OMV au jejich konkurence. Teoretická část popisuje jednu ze složek komunikačního mixu - podporu prodeje. Rozebírá její prostředky, cíle, druhy. Zejména pak spotřebitelské soutěže, jejich důležitost, druhy a legislativu, kterou se musí řídit. Praktická část pojednává o společnosti OMV, konkurenci na trhu čerpacích stanic v ČR, způsobu jejich komunikace se zákazníky a důležitosti spotřebitelských soutěží na čerpacích stanicích. Jsou zde popsány soutěže různých společností, které provozují čerpací stanice na území ČR. Zejména se jedná o společnost OMV. Cílem práce je nalézt výhody a nevýhody jednotlivých spotřebitelských soutěží za účelem jejich následného porovnání a tím poukázat na nerozmanitost soutěží. Dále, aby bylo možné určit nejvíce a nejméně zajímavé soutěže a společnosti, které ve svých soutěžích měly nejvíce a nejméně atraktivní výhry.

Abstract: This thesis deals with the sales support and focuses mainly on consumer competition. Especially those that occur at OMV filling stations and their competition. The theoretical part describes one of the communication mix’s components – sales support. It examined its resources, objectives, types. Especially consumer competitions and their importance, types or legislation that must be followed. The practical part is about OMV company, consumer competition in the market of petrol stations in the Czech Republic, the way they communicate with customers and the necessity of consumer competition at petrol stations. There are described the competition of different companies which operates filling stations in the Czech Republic. Especially in terms of OMV company. The aim is to find the advantages and disadvantages of each consumer competitions for subsequent comparison and point out the zero diversity of competitions. Furthermore, in order to identify the most and least interesting competition and companies which had in their competitions the most and least attractive prizes.

Klíčová slova: spotřebitelské soutěže, čerpací stanice, komunikační mix, soutěž, podpora prodeje, push strategie, pull strategie, komunikace, in – store, event marketing, sponzoring, consumer contests, filling station, communication mix, competition, sales support, push strategy, pull strategy, communication, sponsorship

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:54, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz