Mgr. Lucie Bujnošková

Diplomová práce

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb.

Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Decisions from a Non-EU State According to the Act no. 91/2012 Coll.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v majetkových věcech z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Cílem práce je analyzovat samotnou právní úpravu s ohledem na její vývoj a dosavadní právní praxi, zejména v oblastech podmínek pro uznání cizích rozhodnutí, procesního postupu při uznávání cizích rozhodnutí a jejich následného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with issue of recognition and enforcement of foreign judicial decisions from non-EU state in monetary claims according to the Act no. 91/2012 Coll., on Private International Law. The goal of the thesis is to analyse the legislation in the context of its development and existing legal practice, especially concerning conditions for recognition of foreign judicial decisions, procedural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta