Theses 

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb. – Mgr. Lucie Bujnošková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Bujnošková

Diplomová práce

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb.

Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Decisions from a Non-EU State According to the Act no. 91/2012 Coll.

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v majetkových věcech z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Cílem práce je analyzovat samotnou právní úpravu s ohledem na její vývoj a dosavadní právní praxi, zejména v oblastech podmínek pro uznání cizích rozhodnutí, procesního postupu při uznávání cizích rozhodnutí a jejich následného výkonu na území České republiky. Nezbytnou součástí práce je rozbor teoretických východisek přístupu k uznávání a výkonu cizích rozhodnutí a krátká komparace s úpravou obsaženou v evropských předpisech. Práce detailně přistupuje k analýze problematiky a může sloužit pro právní praxi.

Abstract: The diploma thesis deals with issue of recognition and enforcement of foreign judicial decisions from non-EU state in monetary claims according to the Act no. 91/2012 Coll., on Private International Law. The goal of the thesis is to analyse the legislation in the context of its development and existing legal practice, especially concerning conditions for recognition of foreign judicial decisions, procedural approach and following enforcement of the decision in the Czech Republic. Necessary part of the thesis is devoted to the theoretical background of recognition and enforcement and to the short comparison with legislation on the level of European law. The aim of the thesis is to analyse in detail the issue so it can be beneficial for practical use.

Klíčová slova: Státní svrchovanost, uznání cizího rozhodnutí, výkon cizího rozhodnutí, majetkové věci, zákon o mezinárodním právu soukromém, důvody pro odepření uznání, veřejný pořádek, vzájemnost, podmínky uznání. State sovereignty, recognition of foreign decision, enforcement of foreign decision, monetary claims, Act on Private International Law, grounds for refusal of recognition, public order, reciprocity, conditions for recognition.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz