Dominik Mareš

Bakalářská práce

Snížení tepelné ztráty rodinného domu o 50 %

Reduction of Family House Thermal Losses by 50 %
Anotace:
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice spojené s tepelnými ztrátami rodinného domu. Jejím cílem je zajistit snížení tepelné ztráty domu o 50 %. Práce se v úvodu věnuje teorii výpočtu tepelných ztrát a poté samotným výpočtům konkrétního rodinného domu, které jsou počítány pro dvě varianty tlouštěk izolace. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti tepelných opatření a návrhů. Na závěr je stav …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to dealing with issues related to thermal losses of a family house. The goal of this thesis is to ensure reducing thermal losses of the house by 50 %. In an introductory part the paper focuses on a theory of calculation of thermal losses and then on a calculations itself of a particular family house, which are done with two options of thickness of an isolation material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Radim Janalík
  • Oponent: Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava