Theses 

Management rizik v intraoperační ošetřovatelské péči – Dagmar KUDRLIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dagmar KUDRLIČKOVÁ

Bakalářská práce

Management rizik v intraoperační ošetřovatelské péči

Management of Risk in an Intraoperative Care

Anotace: Současný stav: Management rizik představuje strategii nasměrovanou k dobré pověsti zdravotnického zařízení, k ochraně majetku, pacientů a zaměstnanců před případnými škodami na zdraví. Management rizik se skládá ze čtyř navzájem propojených fází: identifikace, ohodnocení, zmírnění a monitoringu. Prevence rizik a bezpečnost pacienta a zdravotnického personálu vyžaduje zapojení všech členů multidisciplinárního týmu (Pokojová, 2011; Škrla a Škrlová, 2003). Předmět: Hlavním záměrem výzkumného šetření bylo identifikovat rizika při poskytování ošetřovatelské péče v intraoperačním období a zmapovat zabudování preventivních mechanizmů do rizikových procesů při poskytování ošetřovatelské péče v tomto období. Metodika: Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Technika sběru dat probíhala pomocí nestandardizovaného (hloubkového) rozhovoru se sestrami. Spoluúčast na rozhovorech byla dobrovolná a anonymní. Rozhovory byly nahrávány na diktafon a následně doslovně přepsány. Na začátku rozhovorů byla zjišťována objektivní data týkající se věku, délky praxe ve zdravotnictví a nejvyššího dosaženého vzdělání sester. První část rozhovorů byla zaměřená na otázky týkající se identifikace rizik ošetřovatelské péče v intraoperačním období. Následovala část s otázkami, které se vztahovaly k zmapování preventivních mechanismů do rizikových procesů v intraoperačním období.Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl zaměřen na výzkumný problém. Soubor byl tvořen sestrami Nemocnice Písek, a.s. Osloveno bylo šest sester. Tři sestry pracovaly jako perioperační sestry a další tři jako anesteziologické sestry. Rozhovory a výzkumné otázky byly zaměřeny na rizika ošetřovatelské péče v intraoperačním období z pohledu anesteziologických a perioperačních sester. Místem konání rozhovorů bylo sesterské zázemí centrálních operačních sálů. Ke kritériím výběru sester patřilo: odlišná délka praxe, odlišné vzdělání a různá věková kategorie sester. Všechny sestry splňovaly také kritérium v poskytování ošetřovatelské péče v intraoperačním období.Výsledky: Anesteziologické a perioperační sestry jsou při poskytování ošetřovatelské péče v intraoperarčním období ohroženy riziky, které mají souvislost s jejich pracovním prostředím na operačních sálech. K těmto pracovním rizikům patří fyzikální (ionizující záření), chemické (riziko inhalace anestetik), biologické (riziko infekce) a psychologické zátěžové faktory (stres). Pacient je intraoperačním období ohrožen riziky, které mají souvislost s podáváním anestézie (obtížná intubace), s operačním výkonem (riziko popálení) a s celkovým pobytem pacienta na operačním sále (klimatizované prostředí). Jako možné způsoby předcházení a řešení rizik pracovního prostředí sester lze uvést dostatečnou komunikaci v multidisciplinárním týmu, používání jednorázových ochranných pomůcek, dostatek volna po náročných službách a dodržování směrnic, standardů a platné legislativy. V prevenci vybraných rizik, které ohrožují pacienta v intraoperačním období, lze jako možné eventuality prevence doporučit: během podávání anestézie (kontrolu anesteziologické techniky, léků a pomůcek), během operačního výkonu (dodržování aseptických postupů) a v průběhu celého pobytu pacienta na operačním sále lze doporučit (pravidelné audity intraoperační péče a zdravotnické dokumentace spolu s dodržováním směrnic a standardů ošetřovatelské péči).Závěry: Intraoperační ošetřovatelská péče patří k nejrizikovější části celé hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení. V tomto období je podstatná monitorace a předcházení rizikům, které bezpro

Anotace: středně pacienta ohrožují.

Abstract: Current Status: The management of risks is a strategy directed to the good reputation of the medical facilities, to protect assets, patiens and employees from any harm to health. Risk management consists of four interrelated phases: identification, assessment, mitigation and monitoring.Risk prevention and safety of patient and medical personnel requires the involvement of all members of the multidisciplinary team (Pokojová, 2011; Škrla and Škrlová, 2003).Subjekt: The main aim of the research was to identify the risks in the provision of nursing care during the intraoperative period and map installation of preventive mechanisms in the risk processes in providing nursing care during this period.Methods: The method of qualitative research was selected for survey research. Techniques of data collection was carried out using nonstandarized (depth) interview with the sisters (nurses). Participation in the interviews was voluntary and anymous. Interviews were recorded on the tape recorder and subsequently transcribed word for word. At the beginning of the talks were chased up objektive data on the age, length of experience in the health service and educational attainment of nurses. The first part of the discussion focused on issues related to risk identification of nursing care in the intraoperative period.Followed by a section with questions related to the mapping preventive mechanisms to risk processes in the intraoperative period.Participants: The research sample was studied with regard to the research problem. The group consisted of disters of Hospitál Písek, a.s. Six sisters were addressed. Three sisters worked as perioperative nurses and the other three as anesthetist nurses. Interviews and research questions were focused on the risk of nursing care in the intraoperative period from the perspektive of anesthesia and perioperative nurses. The venue of talks were sister facilities of central operating theaters. The selection criteria of sisters were: different period of practice, different education and different ages of sisters. All the sisters (nurses) met a criterion in providing nursing care in the intraoperative period.Results: Anesthetist and perioperative nurses providing nursing care in the intraoperative period are put at risks that are associated with their work in the operating theaters. These include physical occupational risks (ionizing radiation), chemical (risk of anesthetics inhalation), biological (risk of infection) and psychological stress factors. The Patient is in the intraoperative period is endargered by risks that are associated with the administration of anesthesia (difficult intubation), with surgery (risk of burns) and a total stay of patient in the operating theater (air-conditioned enviroment). As possible means of preventing and managing risks in the working environment of nurses can mention an adequate communication within a multidisciplinary team, the use of disposable protective equipment, ample off after intensive services and keeping on instructions, standards and relevant legislation. In the prevention of chosen risks that threaten the patient in the intraoperative period can recommended these possible eventualities of prevention: during administration of anesthesia(anesthesia techniques monitoring medications and device monitoring), during surgery (adherence to aseptic procedures) and during the whole stay of a patient in the operating room (theatre) we can recommend(regular audits of intraoperative care and medical records with keeping on instructions and standards of nursing care.Conclusions: Intraoperative nursing care is one of the most high-risk part of hospitalization in the medical facilities. During this period is very important a substantial monitoring and prevention of risks that threaten the patient immediately.

Klíčová slova: management, riziko, ošetřovatelská péče, intraoperační období

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Brabcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KUDRLIČKOVÁ, Dagmar. Management rizik v intraoperační ošetřovatelské péči. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:10, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz