Dominika Sroková

Diplomová práce

Monitoring environmentálního značení produktů v České republice

Monitoring of Environmentally Friendly Products in the Czech Republic
Anotace:
V této diplomové práci je proveden a zhodnocen monitoring environmentálního značení vybraných kategorií výrobků, kterými jsou čisticí prostředky, mýdla a toaletní papíry v letech 2009, 2010 a 2011 ve stanovených lokalitách. První teoretická část je věnována systémům značení ve světě, způsobům dělení a charakteristice jednotlivých značek. V druhé části se zabývám ekoznačením v ČR, ujasnění pojmů, výhodám …více
Abstract:
In this thesis is carried out and evaluated monitoring of environmental marking of selected product categories, which are cleaning agents, soap and toilet paper in 2009, 2010 and 2011 at fixed locations. The first theoretical part is devoted to marking systems in the world, methods of separation and characterization of individual brands. The second part deals with eco-marking in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Jana Kodymová
  • Oponent: Květoslava Remtová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava