Theses 

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti. – Michaela Sekerášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Sekerášová

Diplomová práce

Vyhodnocení úložních a tektonických poměrů hnědouhelné sloje Antonín v předpolí lomu Jiří a Družba na základě informací z bývalé hlubinné činnosti.

Interpretation of Geological and Tectonical Relations of Braun Coal Seam Antonín in the Forefield of Open-pit Mines Jiří and Družba on the Base of Informations from Previous Underground Mine Activities

Anotace: Diplomová práce se věnuje strukturně-tektonickým poměrům hnědouhelné sloje Antonín v sokolovské pánvi na dole Jiří (Sokolovská uhelná a.s.). Hlavním cílem je korekce účelové mapy vrstevnic hlavy a paty sloje Antonín na základě revize původní důlní dokumentace z období hlubinné těžby. V první kapitole je charakterizována základní geologie a litostratigrafie zájmové oblasti. V další kapitole je podána charakteristika hlubinné těžby, která předcházela těžbě povrchové. Následně je popsána metodika výběru dat a vlastní řešení úkolu. V předposlední kapitole je analyzována výsledná strukturní mapa sloje Antonín. V závěru jsou zhodnoceny provedených korekce a zpřesnění strukturně-tektonických poměrů sloje Antonín.

Abstract: This thesis deals with structurally tectonic conditions of the brown coal seam named Antonin at the coal field of Sokolov in the George mine (Sokolov coalmine company, PLC). The main target of this thesis is a correction of a special map of head and bottom contour line at the Antonin coal seam on the basis of a revision of the original geologic underground sketching since the times of deep coal mining. The first chapter brings the profile of mining geology and lithostratigraphy of a given area. The next chapter describes deep coal mining, which preceded open-cast mining. Furthemore here comes a description of data collection methodology and actual task solution. The final structural map of Antonin coal seam was analyzed in the penultimate chapter. The completed correction and specification of structurally tectonic conditions of the brown coal seam named Antonin were evaluated in the last chapter

Klíčová slova: Sokolovská pánev, Důl Jiří, sloj Antonín, strukturní mapa sloje

Keywords: coal field of Sokolov, George mine, Antonin coal seam, structural map of coal seam

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Radomír Grygar
  • Oponent: Josef Honěk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:10, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz