Theses 

Hypotéza globálního mozku: kolektivní inteligence jako součást kulturně-evolučního procesu – Mgr. et Mgr. Kateřina Hartlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. et Mgr. Kateřina Hartlová

Bakalářská práce

Hypotéza globálního mozku: kolektivní inteligence jako součást kulturně-evolučního procesu

The Global Brain Hypothesis: collective intelligence as a part of the cultural-evolution proces

Anotace: Tato bakaláská práce Hypotéza globálního mozku: kolektivní inteligence jako souást kulturn-evoluního procesu si klade za cíl zmapovat oblast soustednou kolem pojmu globální mozek, a to pedevším z perspektivy evolucionismu. Nejprve uvádí do vztahu evoluci pírody s evolucí kultury. Na to navazuje myšlenkou, že technický vývoj jako souást kultury vznikl vlivem adaptace lovka na pirozené prostedí, avšak posunul vývoj spolenosti dál. Z tchto dvod dále pedstavuje hypotézu propojení lovka s poítaem jako následného stupn v evoluci kultury. Informaní a komunikaní technologie vytváejí globální sí, která podporuje koordinaci a spolupráci v procesu zpracování informací. Z toho vyvrá metafora, která pirovnává spolenost k superorganismu a globální informaní sí k jejímu mozku. Závrem práce je rozebírán vliv globální sít na informaní spolenost.

Abstract: Bachelor work thesis The Global Brain Hypothesis: collective intelligence as a part of the cultural-evolution proces proposes to map a scope centred around the conception of the global brain, especially from the approach of developmentalism. At first is related natural and cultural evolution. Than continues with an idea of technological development as a part of culture which arised by the human adaptation on a natural enviroment nevertheless it moved a development of society higher. This is the reason why is there presented a hypothesis of connection between human and computer as a further evolutionary leap. ICT are creating a global network, which supports coordination and cooperation in information processing. Here rises a metaphore, that compare human society with superorganismu and global informational network to its brain. At the end of the work is analysed an effect of global informational network on informational society.

Klíčová slova: adaptace, evoluce, globální informaní sí, globální mozek, informaní a komunikaní technologie, informaní spolenost, kolektivní inteligence, superorganismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz