BcA. Andrea Hurníková

Bakalářská práce

Pracovní motivace učitelů základních uměleckých škol

Working motivation of teachers of primary music schools.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků, kteří vykonávají profesi učitelů na základních uměleckých školách. V teoretické části je nejprve představena a vysvětlena základní terminologie k dané problematice a následně jsou stručně nastíněny i některé komplexní teorie pracovní motivace. Druhá část práce interpretuje výsledky dotazníkového šetření získané technikou strukturovaného dotazníku, jehož …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the motivation of the employees who perform the profession of teachers in primary art schools. The theoretical part introduces and explains the basic terminology for the given topic and briefly outlines some complex theories of work motivation. The second part of the thesis interprets the results of the questionnaire survey obtained by the structured questionnaire technique …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Hřebíček
  • Oponent: PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D., doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lt1z1/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství