Richard Palisa

Master's thesis

Návrh na modernizaci technologické linky v kamenolomu Bělkovice s ohledem na sekundární stupeň drcení

The Proposal for Modernization of the Treatment Production Line in a Quarry Bělkovice With Regard to the Secondary Crushing Stage
Abstract:
Obsahem mé diplomové práce je návrh na modernizaci technologické linky v kamenolomu Bělkovice s ohledem na sekundární stupeň drcení. Úvod práce je zaměřen na základní charakteristiku ložiska, jeho úložné poměry a popis těžby. V další části je vyhodnocení současného stavu technologické linky a současný způsob zpracování těženého kameniva. Dále popisuji zastaralou část linky, kterou je dle mého názoru …more
Abstract:
Content of my thesis is the proposal for modernizing of the technological line in “Bělkovice” stone pit with regard to secondary degree of crushing. Introduction of my thesis is focused on basic character of deposit, its storage rates and description of extraction. Other part targets the evaluation of current condition of technological line and current method of processing of mined-out aggregate. Further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Martin Hummel
  • Reader: Vlastimil Polišenský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin