Richard Palisa

Diplomová práce

Návrh na modernizaci technologické linky v kamenolomu Bělkovice s ohledem na sekundární stupeň drcení

The Proposal for Modernization of the Treatment Production Line in a Quarry Bělkovice With Regard to the Secondary Crushing Stage
Anotace:
Obsahem mé diplomové práce je návrh na modernizaci technologické linky v kamenolomu Bělkovice s ohledem na sekundární stupeň drcení. Úvod práce je zaměřen na základní charakteristiku ložiska, jeho úložné poměry a popis těžby. V další části je vyhodnocení současného stavu technologické linky a současný způsob zpracování těženého kameniva. Dále popisuji zastaralou část linky, kterou je dle mého názoru …více
Abstract:
Content of my thesis is the proposal for modernizing of the technological line in “Bělkovice” stone pit with regard to secondary degree of crushing. Introduction of my thesis is focused on basic character of deposit, its storage rates and description of extraction. Other part targets the evaluation of current condition of technological line and current method of processing of mined-out aggregate. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Vlastimil Polišenský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin