Mgr. Veronika Smolíková

Advanced ('rigorózní') thesis

Pěstounská a ústavní péče v proměnách času

Foster and institutional care in the course of time
Abstract:
Rigorózní práce podává svědectví o vývoji pěstounské a ústavní péče v českých zemích, nastiňuje vznik tradice obou zdánlivě kontradiktorních způsobů realizace náhradní péče o děti bez rodinného zázemí a přibližuje jejich vývoj, účel, specifika, vzájemné odlišnosti i uplatnění v praxi. Text práce je členěn systematicky. Jednotlivé kapitoly prezentují časové úseky chronologicky řazené dle logických historicko …more
Abstract:
This thesis presents evidence of the development of foster and institutional care in the Czech lands, it outlines the origin of the traditions of both seemingly contradictory methods of providing substitute care for children without a family and describes the development, purpose, specifics, mutual differences and application in practice of both these types. The text of the work is divided systematically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Reader: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D., JUDr. Ivana Šošková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta