Theses 

Dotazník interakčního stylu učitele – Pavla PŠENIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ

Pavla PŠENIČKOVÁ

Diplomová práce

Dotazník interakčního stylu učitele

The Questionnaire of Interactive Style of the Teacher

Anotace: Tématem mé diplomové práce je Dotazník interakčního stylu učitele. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části představuji dotazník interakčního stylu učitele a věnuji se zde sociální interakci mezi učitelem a žákem, pedagogické komunikaci, hodnocení žáků, klimatu školní třídy a klimatu školy. Popisuji zde starší školní věk žáka z hlediska vývojové psychologie a také osobnost učitele. V praktické části jsem popsala dotazník interakčního stylu učitele a předložila výsledky vlastního šetření, kdy jsem dotazník použila v několika třídách a u několika učitelů. Kromě výsledků jsem popsala průběh práce s dotazníkem v těchto třídách, atmosféru, dotazy i následující diskuse. Cílem mé diplomové práce bylo, na základě získaných materiálů, ukázat učitelům možný způsob zpracovaní a využití tohoto dotazníku.

Abstract: The theme of my diploma work is The Questionnaire of Interactive Style of the Teacher. This work consists of the theoretical and the practical part. In the theoretical part I introduce the questionnaire of interactive style of the teacher and engage in the social interaction between the teacher and student, the pedagogical communication, the assessment of students, the climate of the school and class. I describe the older school age from the viewpoint of developmental psychology and the personality of teacher too. In the practical part I describe the questionnaire of interactive style of the teacher and present results of my research when I used the questionnaire in several classes and at several teachers. Apart from results I described the course of work with this questionnaire in these classes, the atmosphere, questions and the following discussion. The aim of my diploma work was, on the basis of acquired materials, to show teachers the possible way of processing and the application of this questionnaire.

Klíčová slova: dotazník interakčního stylu učitele, interakce učitel, žák, interakční styl učitele, teorie T. Learyho, komunikace mezi učitelem a žákem, klima školy, klima školní třídy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2009
  • Identifikátor: 9927

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marta Franclová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PŠENIČKOVÁ, Pavla. Dotazník interakčního stylu učitele. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz