Stanislava Klepáčková

Diplomová práce

Interakce vodní mlhy s plastovými materiály při jejich tepelné degradaci

Interaction of water mist with plastic materials during their thermal degradation
Anotace:
KLEPÁČKOVÁ, Stanislava. Interakce vodní mlhy s plastovými materiály při jejich tepelné degradaci. Ostrava, 2020. 74 s. Diplomová práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Dalibor Balner, Ph.D. Cílem diplomové práce je stanovení doby hašení pro vybrané typy plastových materiálů při změně parametrů vodní mlhy. Teoretická část diplomové …více
Abstract:
KLEPÁČKOVÁ, Stanislava. Interaction of water mist with plastic materials during their thermal degradation. Ostrava, 2020. 74 p. Diploma thesis. Faculty of the Safety Engineering VŠB – TU Ostrava. Security services department. The supervisor of the thesis Ing. Dalibor Balner, Ph.D. The thesis aims to determine the time for extinguishing selected types of plastic materials when changing the parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Dalibor Balner
  • Oponent: Karla Barčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku

Práce na příbuzné téma