Daniel Ondrušík

Diplomová práce

Hašení požáru vybraných typů hořlavých kapalin vodní mlhou

Extinguishing of selected flammable liquid fires by water mist
Anotace:
ONDRUŠÍK, Daniel. Hašení požárů vybraných typů hořlavých kapalin vodní mlhou. Ostrava, 2018. 68 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Adam Thomitzek. Tato diplomová práce se zabývá stanovením doby hašení vybraných typů hořlavých kapalin při změně parametrů vodní mlhy. V úvodní části práce je shrnut teoretický …více
Abstract:
ONDRUŠÍK, Daniel. Extinguishing of selected flammable liquid fires by water mist. Ostrava, 2018. 68 p. Thesis on the Faculty of Safety Engineering, VŠB – TU Ostrava, Department of Security Services, supervisor of the thesis Ing. Adam Thomitzek. The main aim of this thesis consists of determining the extinguishing time of certain types of flammable liquids, especially due to changes in the water mist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Adam Thomitzek
  • Oponent: Karla Barčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava